 
         
   
  380045
   803
   2017-12-01
   2018-03-30
  469
 
 
【   】
24 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ


ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠦᠷ  ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠮᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 
   2018-01-22 07:35
   464 
    87 
    
0
  



 
   2018-01-22 09:31 
    2018-01-22 08:24 
   
 











     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  