 
           
       
  440203
   833
   2013-03-16
   2019-01-20
  737
 
 
【    】
     
 
 
×
 
   2018-02-13 14:23
   281 
    752 
    
1
  



 
ᠮᠢᠨᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ᠂    ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠭᠡᠳ   ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠ        
ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠢᠢᠬ᠎ᠠ   ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ  ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ   ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ       ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ︽ ᠠᠰᠢᠭ︾ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠰᠢᠳᠡ᠂᠂᠂᠂᠂
sunbuer   2018-02-18 12:36 
     
     
    
      
    2018-02-13 16:27 
           
   2018-02-13 15:24 
          
                  
   2018-02-13 14:56 
                  
      2018-02-13 14:26 
   
 























sunbuer


     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  