wangnute
      
       
  476243
   664
   2013-07-25
   2019-07-02
  1386
 
 
【   】
     


  
            
              

                        
   1     19.00 
   2     33.00 
   3     47.00 
   
         
 
 
×
 
   2018-02-14 08:01
   492 
    564 
  QQ
6
  



 
ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠸᠠᠯᠧᠨᠲᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠣᠣᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ 16 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠷᠣᠮᠣᠴᠤᠳ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《Juno Februata》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《Lupercalia》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠡᠷᠣᠲ᠋ᠢᠺ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ 《ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠨ》 ᠨᠢ ᠺᠠᠲ᠋ᠣᠯᠢᠭ ᠯᠠᠮᠠ ᠸᠠᠯᠧᠨᠲᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ II ᠺᠯᠠᠪᠳᠦᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 269 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠲᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠣᠯᠢᠶᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠲᠡᠢ ᠯᠧᠭᠢᠣᠨᠴᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠯᠦᠩᠳᠦᠩ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ 《ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ》᠃ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠦᠯᠦ ᠠᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠧᠷᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠯᠧᠨᠲᠠᠨ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠷᠣᠮᠠᠨᠲ᠋ᠢᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠯᠧᠭᠢᠣᠨᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠬᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠃ ᠮᠥᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠣᠣᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃


ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠭᠦᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠸᠠᠯᠧᠨᠲᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠱᠣᠷᠣᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠬᠣᠷ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠢ 《ᠴᠢᠨᠤ ᠸᠠᠯᠧᠨᠲᠠᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠰᠢᠨᠠᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠾᠷᠢᠰᠲ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ 496 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠪᠤ ᠫᠠᠫᠠ ᠭᠧᠯᠰᠢᠤᠰ (Pope Gelasius I) ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠩᠪᠤ ᠯᠠᠮᠠᠳᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠸᠠᠯᠧᠨᠲᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1969 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠵᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠸᠠᠯᠧᠨᠲᠤᠨ ᠢ ᠺᠠᠲ᠋ᠣᠯᠢᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠸᠠᠩᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠲᠡᠳᠦᠶᠢᠯᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ 《ᠸᠠᠯᠧᠨᠲᠠᠨ》 ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ XIII ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ 1777 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠷᠼᠢᠫᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠴᠤᠳ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠲᠡᠶᠢᠳᠡ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠱᠣᠺᠣᠯᠠᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠡᠷᠡᠴᠦᠳ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠹᠷᠠᠨᠽᠢᠴᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠳᠠᠨᠢᠴᠤᠤᠳ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠽᠢᠨ᠋ᠧᠰ᠃ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢ ᠥᠬᠢᠳ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠡᠷᠲᠡᠯᠡᠨ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠵᠡᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠪ ᠲᠤ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠪᠡᠯ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠯᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠰᠠᠷᠠᠨᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠶᠢᠴᠢᠳ᠂ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠠᠵᠡᠢ᠃
   2018-02-14 12:23 
ӨНӨӨДӨР ГЭГЭЭН ВАЛЕНТИНЫ ӨДӨР

Өнөөдөр Гэгээн Валентины өдөр, хайрын өдөр, дурлалт хосуудын өдөр. Энэ баярын өдрийг 16 зууны турш тэмдэглэн иржээ. Аль эрт цагт ромчууд хоёрдугаар сарын дундуур хайрын “Juno Februata” гэх охин тэнгэрт зориулсан “Lupercalia” хэмээх эротик наадам хийдэг байсан гэх. Хайрын энэ өдрийн гол “буруутан” нь католик лам Валентин юм. Түүний түүх Ромын эзэнт улсыг захирч байсан II Клавдий хааны үеэс буюу ойролцоогоор 269 оноос эхлэлтэй. Дайтаж байгаа Ромын армийн гол төлөвлөгөөний золиос нь гэр бүлтэй легиончууд байв. Цэргийнхээ дайчин чанарыг хадгалан үлдэх гэсэн эзэн хаан тэднийг гэрлэхийг хориглосон лүндэн буулгажээ. Хэдий эзэн хаан зарлиг гаргасан ч цэргүүдийн сэтгэл “чулуужсангүй”. Эзэн хаантайгаа тэрсэлдэхээс үл айсан нэгэн хүн тэдэнд тус болсон нь Терни хотын Валентин лам байв. Тэр их романтик хүн байсан бололтой. Легиончуудад хайрын захидлыг нь бичиж өгөхөөс гадна тэдний хүсэлтээр хайртай бүсгүйд нь бэлэг хүргэдэг байж. Мөн дурлалт хосуудыг нууцаар гэрлүүлдэг байжээ.


Ламын тэрслүү ажиллагааг мэдсэн хаан түүнийг барьж, цаазлахаар болсон гэдэг. Валентин өөрөө шоронгийн харгалзагчийн сохор охинд дурласан байж таарав. Цаазлуулахаас нэг хоногийн өмнө тэрээр дурлалт бүсгүйдээ хайр сэтгэлээ илчилсэн захидал бичээд, төгсгөлд нь “Чиний Валентин” хэмээн бичсэн байжээ.

Хожим итгэл үнэмшлийнхээ төлөө шаналан тарчилсан христийн хүн гэгдээд 496 онд Ромын хамба Папа Геласиус (Pope Gelasius I) түүнийг хувилгаанаар тодруулсан юм. Хамба ламтан хоёрдугаар сарын 14-ний өдрийг Гэгээн Валентины өдөр болгон зарласан байна. 1969 онд шашны шинэчлэлийн дагуу намтар түүх нь зөрөлдөөнтэй гээд Хувилгаан Валентиныг католик шашны хуанлиас хассан байв. Ер нь шашин энэ өдрийг төдийлэн дэмжиж ирээгүй ажээ. Ямар ч байсан энэ өдрөөр хайрын захидал “валентин” бичих уламжлал гарч иржээ.

Баруун Европ энэ баярыг  XIII зуунаас, АНУ-д 1777 оноос тэмдэглэж ирэв. Энэ өдөр бэлэг бэлтгэх нь нэлээд сайн бизнес болж  эхэлсэн гэдэг. Өнгөрсөн зууны эхээр Марципан цэцгийг америкчууд бэлэглэдэг байсан нь үнэтэйд орох бизнес байлаа. Японд энэ өдрөөр амттан бэлэглэж ирснийг шоколадын нэг компани үүсгэсэн байв. Япон эрчүүд энэ өдрөөр ихээхэн бэлэг авдаг учраас эрэгтэйчүүдийн барааны том бизнес явагддаг.

Францчууд бол үнэт эдлэлээр, Даничууд хатаасан цагаан цэцгээр бэлгэ барьдаг уламжлалтай нь бас л муугүй бизнес. Британи охид өглөө эртлэн цонхоор харж зогсох бөгөөд анх харсан эрэгтэйгээ заяаны хань гэдэг ажээ.

Харин Саудын Арабт энэ баярыг хориглосон ба зөрчвөл томоохон торгуультай. Гэхдээ л энэ өдөр тэнд сарнай их гүйлгээтэй байдаг байна. Хятадад харьцангуй саяхнаас тэмдэглэгдэх болсон энэ баяр нь наймаачид, компаниудад ихээхэн ашиг авчирдаг ажээ.
   2018-02-14 12:19 
     
        /2018-02-14 
                               
   2018-02-14 12:03 
     
        /2018-02-14 
     2018-02-14 09:07 
       
        /2018-02-14 
   2018-02-14 09:05 
     
        /2018-02-14 
   2018-02-14 08:34 
     
        /2018-02-14 
   
 



















 






     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  