         
       
  182905
   372
   2014-05-21
   2019-01-12
  782
 
 
【   】
      
 
 
×
  8.10  
   2018-03-09 09:10
   247 
    406 
    
5
  



 
ᠪᠢ 《ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠥᠮᠥᠨ   ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ᠂  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠠ  ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠥᠷᠥᠭᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ  ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌   2018-03-09 22:41 
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌     
        
        /2018-03-10 
   2018-03-09 17:22 
   2018-03-09 16:02 
      2018-03-09 12:30 
   2018-03-09 11:32 
   
 




ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌












     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  