 
         
      
  2335
   10
   2018-03-11
   2018-03-13
  21
 
 
【   】
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ

ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠶᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ

ᠦᠰᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠦ

ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠮᠡᠷ

ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ

ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠦᠳ ᠮᠢᠨᠦ

ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠰᠠᠭᠠᠵᠦ

ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠠᠩᠭᠠᠷᠢᠭ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ

ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠭᠰᠢᠨ ᠦᠳᠡᠮᠡᠷ

ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ

ᠬᠡᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠦᠳ ᠮᠢᠨᠦ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠴᠤ

ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠨᠤᠷᠠᠵᠤ

ᠡᠨᠡᠷᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠨ ᠤᠶᠠᠰᠴᠤ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠷ

ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ

ᠡᠵᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠦᠳ ᠮᠢᠨᠦ


  
   2018-03-11 20:17
   177 
    370 
    
2
  



 
    2018-03-13 15:04 
     2018-03-13 15:01 
   2018-03-11 23:08 
   2018-03-11 20:56 
   
 






ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ















     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  