     
   ☆☆
       
  3737717
   4916
   2012-03-04
   2018-08-13
  3504
 
 
【    】
ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ — ᠎᠎ᠾᠸᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠠᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ   

                                    
      
                                           

ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ    ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ   ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠤ
      ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ      
      
      ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠾᠸᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠠᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠶᠢᠡᠭ ᠫᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠡᠭ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠲᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ  ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠢᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ 1693 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠰᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠢᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠮᠢᠡᠭᠭᠠᠨ ᠮᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ 59 ᠡᠷᠦᠭᠡ᠂ 169 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ 27 ᠡᠷᠦᠭᠡ᠂ 155 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ 1981 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠭᠠᠳ ᠡᠨᠳᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠴᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠬᠢ ᠢᠳᠡᠷᠴᠤᠤᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠱᠠᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠨᠢᠡᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2014 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 4500 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ 210 ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠷ᠂ 4800 ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠤᠭ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠢ 2015 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠡᠭᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠤᠭ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠪᠤᠭ ᠮᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠮᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ 2015 ᠤᠨ ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠡᠭᠭᠤᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠴᠢᠭᠡᠳ ᠡᠷᠦᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 2015 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠡᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠤᠭᠤᠰᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠡᠭ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠭᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2016 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠡ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠡᠭ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠨ ᠦᠭᠴᠦ ᠲᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃
      ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠤᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡᠰᠦ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠᠢ ᠬᠤᠵᠢᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠱᠤᠷᠪᠤᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ 1957 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ 1300 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
      ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠸ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭᠴᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠪᠡᠷᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
      ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠱᠠᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠨ ᠬᠤᠳᠠᠨ  ‍ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠸᠡᠭ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠲᠤᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
      
      
      ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ    ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ
      
      ᠨᠢᠭᠡ   ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
      
      ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ 《 ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯ 》 ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
      ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠭ ᠾᠸ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠳ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ 2015 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ Q ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠮᠪᠤᠯᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠮᠪᠤᠯᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠮᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
      
      ᠬᠤᠶᠠᠷ   ᠪᠤᠡᠭᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ
      
      ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠯᠭᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠯᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠦᠭᠡ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠢᠳᠤᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠤᠳᠤ ᠢᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠤᠤᠮᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠵᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠴᠦ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠵᠤᠯᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠯ ᠽᠤᠩᠺᠠᠸ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠭᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠡᠭᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ Q ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠡᠭᠬᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠡᠭᠭᠠᠷᠠᠪᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠮᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠡᠭᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠤᠡᠭᠬᠤᠨ  ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠡᠭᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠪᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠢᠨᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠦᠬᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠤᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠢᠬᠢᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠡᠭᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠤᠡᠭᠬᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠴᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠳᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠱᠤᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠠᠠᠠᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠡᠭᠬᠤᠨ  ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ  ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
      
      ᠭᠤᠷᠪᠠ   ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ
      
      ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠤᠡᠭᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠡᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠨᠣᠭᠣᠳ ᠲᠤ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠤᠯ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠴᠤᠭᠭᠠᠷ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ  ᠤᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠦᠷ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠢᠰᠦᠲᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠮᠦᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠡᠭᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠤᠮᠤᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠦᠷ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠰᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠢ᠃
      
      
      
      
      ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠄
      ①②③ S ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ︵ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ 69 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠾᠸᠸᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠱᠠᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦᠳᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ︶ ᠢ 2015 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 3 ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
      
      
      
      
      ᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡ᠄
      〔1〕〔3〕〔4〕〔5〕〔6〕〔7〕 金峰᠄ "清代内蒙古五路驿站",

︽内蒙古师范学院学报(哲学社会科学版)》

1979年1期
      〔2〕 ᠮᠦᠴᠢᠷ᠄《 ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ 》᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠂ 15 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂ 2015 ᠤᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
      〔8〕〔13〕ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠢ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠄ 《ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》᠂

361᠂ 362 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ 2006 ᠤᠨ᠂ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ "

ᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ "︵ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ︶
      〔9〕ᠪᠤᠤ ᠶᠠᠨ ᠮᠢᠡᠭ᠄ 《 ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ∣ ᠴᠢᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠡᠭᠰᠤᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ》᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠂ 11 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂ 2013 ᠤᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
      〔10〕〔16〕〔10〕〔14〕 邢亦尘᠄《清代蒙古驿政》᠂内蒙古社会科学 1993年第2期
      〔11〕〔12〕杜心宽,张海山᠄《深度解析清代蒙古驿站》᠂ 档案与社会 2012.3
      
      
      


  
   2018-04-21 09:05
   217 
    36 
    
0
  



   
 



qindamuni





     
             
   13847635928   qinggis@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15042102000103  