Хашаалах төрийн бодлого нь яллаж торгоохын төлөө үү ?
                                                                                                                                                                                             
                        


4 сар жз 1-аас 7 сар жз 1 бол манай улаанахта хотнын мал хасжёолүү хугацаа болно ,, энэ ужиа бол хонь эзмаа маззэлдэж , хороонд тогтүү озгий болоод хорзөсөн өвс бордоо дутагдаж баззу цаг ,, гэвч тожр жз бодлого ццгоорсон дээр ццгоорч , сум хошзууны хасжажуийг ццгогуунгаүү туужжлан гэмээн тохируулаад буздүүн тэргэнд дамар сараалж гагнаад хэждээ талаар сожлззж тожр жз бодлого бан ножтворжззуулан “хэжрхлэж ”баззг цаг ,, яагаад малчжн уа өвс бордоо дутагдаж эмзтрал бууран ядуурч баззийг дурсу озгий хасжёолүү тожр жз бодлогод эзжмэрхүү халуунтай баззу бий ?Озглөө гарсан тэрэг нь орой болгоот тожүртэл хонь мал тэгээд буцаж , барзсэн хонь эзмаа бан нзтлага жз газар хэжрхээд хоолон гэрт орж улаан зээрд болтол уугаад хэжлчүүрэн гэр зузг жзн буцгийг оззвэл эавт мордоод олз омогтой буцаж баззг энэгцжныг бодогдуулам баззана ,,


Манай оросжж баззг монгол уа озиндзг нь дэлхий жз бузмворцог бузтж бузрзлтсан цагаас үүсэн , хэжмн эми оросж , мэлззу эмзтрал эргэлэснийг бичзг сударт тэмдэглэснийг бодовч хэдэн мзагаан унийг озгхрөөсөн билээ ,, олон мзагаан жжлд мэлззаад элсэрхэгззсэн озгий яагаад хорз нзгдүгээр зууны энэ өдөр мал харзуулснаас болж элсэрхэгззж мал хасжёолүү болж баззана бий ?Хэжгззсэн улс баяжзсэн оронд хасжёолж баззана гэж сурталчжлаж баззана ,, гэтэл хэжгззсэн улс орон нь бузгдээр хасжёолж баззана уу ?Яг мэлззж озгий уу ?Энрай тажжм биш баззг ,, эүүжстралжиа , сжна цжлант , танамерк зэрэг улс нь бас бэлцэжгэрлүүлэн мэлззж баззана ,, хэжмн ээм нь олон бэлцэжгэр ус нь бага баян хэжгззсэн улс орон нь хасжёолон тажзгэж баззана гэвч хасжёолүү жз озээр уа озана озөрдөг нь озатор учзраас улс орноос нь мундаг их эд уа засаг уа нозхвөр музггү озгц хасжажуулж баззана ,, одод манд озгүү нозхвөр музггү озгий зузгэр хасжяалуулаад малчжт эвцзрсэн нозсар гүзт дараасаас болж ядууран хоосорч баззийг энэгауул дааган эвц баззг хэжмн баззана уу ?Тожрүүчээр хот жз дарзёолон мал энж эий жз багш эзрч хасжажуийг хэрэгжзргүү тооой яржиа эзүүнхэл хийхэд би нзх энсуулт дурдсан“хорз озгэр , тожчз хонь , гураван тасалга гэртэй нзх малчцгээнзл , энэ нь манд энд дундаондорлоготой энзжлд орно ,, эднийг хасжажуулгуу гэвэл мал дааган наад загаа дааган таван тасалга дулаан саравч , хорз буздүүн тэрэг өвс орно ,, озну жз барзмзжиагаар саравч барзж өвс оруулгуу гарз нь тос энзжл уа хорз озгэр буюу тожчз хунжүү озөрдөг орно ,, эзгхийвэл энэ хасжяалснаас болоод энэ энзжл нь баяжзу юм уу уут сожзрху юм уу”гэснаансуултат баттайХарзулдуузгц тажжлсэн озгий билээ ,,


Огус уа нзх эрдэмтэн “муу тожр жз бодлогыг муу хэрэгжзгүүлж базтаг дунь огус уа жзргал оросжмуй”гэж эг улс жзн бааатан ярзсэнхдэг ,, гэтэл манай энд яг эсэргүү болж “сэжз тожр жз бодлогыг муу хэрэгжзгүүлж , муу тожр жз бодлогыг сэжз хэрэгжзгүүлж базтаг дунь манд гамсжг оросжмуй”гэж сжүүрс энлтэн хэлэх бий иа ,, хасжёолүү тожр жз бодлого сэжз гэдэг цоо хэжмн олон , газар бага , энж эий хэжгззсэн оронд хэрэгжзгүүлж болдог ,, хасжёолон тажзхүү нь озана озөрдөг их , энсжг олзвор бага базтаг цоо засаг уа газар нь нозхвөр озгөн нозгэж базтаг жзар энсжгОлзвортой болгож баззана ,, манай энд нь нозхвөр бага олзвор багаас мал эрцжлаж баззг улсыг эрга озгий энзжлийг нь хаяулж энлс хол жз хэрэм уа ог жзн малтаж баззг сжг баззана ,, үүний дээр хасжажуийг цагдаагуу энэгхий гэдэг нь хорооноос гарсан малыг нь хумзж эвдгаас болж зод унтгэр сжуурга гарсан мэт зутруулж баззана ,, од дээр энли бузгүүт цозм эмжий энсжг уа тожлээ болсон сжг хасжажуийг ццгогуунгаүү нэрээр мал болзяж эми бан бордо нь улс уа тожр жз бодолготой ножзцнэ уу ?Торгууль явуулгуу озгий бол хасжажуийг цагдаагуу энэгхий нь энзжллана уу озгий уу ?Яагаад тожр жз бодлого нь эдгээр хэжмс уа гарт ормогц ознор эмд нь хувирчзаадаг бий ,,


Уул дааган нзх хар малыг бузрзнөхүү туужжлан гэж баззсэн , малчжн уа мал уа тоо толгой бузраас гажжл татвар энбаас болж зарзм малчжн мал уа тоо толгой бан дарж гажжл татлагаас хэлтэрзгүү эрга бан барсан эрга заргт энэ туужжлан нь энзжл дарүүн мал цзхдэнтгалж бузрзонхэлд мэдүүлсэн озгий мал уа тоогоор торгууль явуулан хонь малыг нь сжүран тэгээд эрзлөдөг билээ ,, энзжл уа малыг эзэгхийж эзэн мэдүүлэх озгий ямарч гэрч гардам озгүйгээр тээж явдаг нь уул уа дээрэм тунаачзтай ямар эзлгаатай билээ ?


Манай мэлззу орон , цзашжлбэл бузхэжжл тал нутагт эвц хэлбэл орцз эуйг сэжз базжлгуу жз хамаг гол нозүцэл бол өвс бэлцэжгэр , мал , хэжмн гурав жз тэнцүүр и батлах явдал болно ,, отгоний өвс бэлцэжгэр муудаж баззгл эвдэгдэж баззу жз сжлтгани мзну оззөхөөр хасжл буруу тожр жз бодлого жз цзнэртэй гай гамсжг муж ,, цжлөөлөгдөхүү ужиад манай озвр монголд сая хоёр зуун тожм гарззгай хэжмн баззсэн ,, үүт эрваан хоёр дахнаас бас эзоорох болон нэмэгдэж орон нутаг уа эх биелзг уа хэмжжиагаас хол давж , гэт удааны цагаачжн нүүлгэх-Аар дэмжзж баззгл жз эх биелзгийг дээрэмдл уа цзнэртэй эвдэж , озг сжмэлзг газрыг хагалан даржаа дарзж , хэжмн ээм гэт озрчз суурзсжл олдож , мэлззу эмзтрал хасжгдсэн эцмалджн эрга бус өвс бэлцэжгэр муу хэжмн бага газар зузг сжлзз харзуулснаас од жз өвс бэлцэжгэр эвдэгдэж орцз эий муудсан базтөл гарсан баззана ,, давь жзроод уүү их озсүрэнгүй дэвшжлт , наяад уний дарзёолон уа гэт удааны их нээлт эцавалж уул уа ургац сэжтай , элсэрхэгззгүү озгий бэлцэжгэр хадлага нь дарзян газар болж юзрээд унт бас ихэвр дарзёолүү хэжтөлгөөхөн болж хагалж болго ,Болго озгий газрыг бузр хагалбаржлаж элдэв эсний даржаа таримал дарзж элсэрхэгзжлийг улам нэмэгдүүлж оргижээ ,, эдгээрийг бузр хэтэртэл мэлззсэн дээр тожлгиж эзмааг оздс таслан мэлззу эмзтралыг хасжу нь бас нзх буруу тожр жз бодлого бус уу ?


Оззрт бас орцз эий жз нүүдэл эрд хэмээх нзхэнзэженрзг гарч эзрээд хамаг сүүл уа мэлззу өрх жз сүүл тасалгуу энзжлийг хийж баззана,, мангайт суусан малчжныг нүүлгэж суурзсжуулгуу гэж дарзёолүү өрх сжг мужр хуваан жзгдрүүлэн гэр барзж талд нүүлгээд мангний гэр уа гини оройг нь шаалж оргижээ ,, энзжл бузр жз хоёр гураван мү газар нь мал уа пег саравч барзмоор өвс бордоо оруулмаар газар цоо озгий , мангний гэрийг нь норгосон учзр мангай дааган эгж учзж цоо тажжлү озгий болж даржаа ногоо дарзж эмзтраад бас эми бан тажзгэж тажжлү озгий цугум цоо уйлүү жзЦоо эрга озгий , дуулгуу жз цоо эрга озгий базтөл гарч баззана ,, тожр жз бодлого тогтоож баззг удирзного хэжмс уа олонх нь дарзёолүү орны хэжмн болгоор их дарзёолон , суурзсжл уа оззэлт дарзх толгойдони их газар эвц буруу бузхүүнийг хэтэртэл мэлззсэн уруу тожлхэхэд манай дундаас дээшжласан удирзтлага сэхээтэн цоо нозхээ талд тожжлбрзтой дааган сууж бузржиа бишгүүр озлзян озгц цугмгай хэжцгээн дээр наалдсан дэлзү , сожөгөнд угласан ийш болж бий ,,


Бургай тэгр мзну эа , гацзэгдэлт оросонтөл нутаг , гамсжгт учирсан малчжныг мзни эзвээгээч да ,,
Нийтлэгч: salhin
Нийтлэсэн цаг: 2018-01-05 02:26
Зохилын ирэлт: Чингис сүлжээ
Уншилт: 265
Өвөр монголын жуу удын монгол уран зохиолчдын нийгэмлэг эрхлэв   Email: qinggis@163.com
Өвөр монголын сурчин сүлжээн үйлчлээгийн компани үйлчилгээ хангав   Email: sorqin@sorqin.com
Өвөр монголын ICP бүртгэлийн 12001629 дугаар тоот   Өвөр монголын сэргийлэх бүртгэлийн 15042102000103 дугаар тоот
нүүр хуудас
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠪ